Pomoc dla obywateli Ukrainy

Rozpoczynamy realizację projektu „Stanąć na pewnym lądzie – edukacja językowa oraz wsparcie psychologiczne i prawne obywateli Ukrainy”.

Odpowiadając na naglące potrzeby obywateli Ukrainy, przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r., tworzymy projekt, którego celem jest udzielenie bardzo szerokiego, i niezbędnego na tym etapie, wsparcia tym osobom. Wolontariusze i Zarząd Fundacji, udzielając wsparcia rzeczowego i lokalowego rodzinom uciekającym przed wojną, „z pierwszej ręki” uzyskiwali informacje o niezbędnych formach pomocy. Z naszych rozmów i obserwacji wynika, że pierwszą i bardzo podstawową potrzebą jest zapewnienie możliwości komunikowania się w nowym środowisku. Bariera językowa stanowi obecnie podstawowy problem, uniemożliwiający samodzielne funkcjonowanie w Polsce, w tym efektywne poszukiwanie długoterminowej pracy, budowanie trwałych relacji czy samodzielne załatwianie spraw urzędowych. Realizując zajęcia językowe chcemy dać mieszkańcom Ukrainy nie tylko podstawowe narzędzie komunikacji ale także poczucie sprawczości, odpowiedzialności za jakość życia w nowych warunkach.

Ми розпочинаємо проєкт «Стати на твердому ґрунті – мовна освіта та психолого-правова підтримка громадян України».

 

Відповідаючи на нагальні потреби громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, ми створюємо проєкт, метою якого є надання дуже широкої та необхідної на цьому етапі допомоги цим людям. Волонтери та члени правління Фонду, надаючи матеріальну та житлову підтримку сім’ям, які втікають від війни, «з перших рук» отримали інформацію про необхідні форми допомоги. З наших розмов та спостережень випливає, що перша і базова потреба — це забезпечити здатність спілкуватися в новому середовищі. Мовний бар’єр наразі є основною проблемою, яка унеможливлює самостійне функціонування в Польщі, включно з ефективним пошуком довгострокової роботи, налагодженням тривалих стосунків чи вирішенням офіційних справ самостійно. Організовуючи мовні заняття, ми хочемо дати жителям України не лише основний інструмент спілкування, а й почуття свободи і відповідальності за якість життя в нових умовах.

Zakres projektu:
a) Utworzenie kursu językowego dla grupy kursantów oraz z organizowanie opieki (z elementami nauki j. polskiego) dla dzieci, których rodzice uczestniczą w kursie językowym.
 
W zajęciach językowych będą uczestniczyć osoby, które dopiero rozpoczynają naukę języka polskiego lub znają go na poziomie bardzo podstawowym. Kobiety, które mają dzieci w wieku niesamodzielnym, będą mogły przyjść razem z dziećmi, którymi zaopiekują się opiekunowie (z doświadczeniem pedagogicznym) oraz wolontariusze.
W ramach opieki nad dziećmi przeprowadzane będą także animacje i zabawy z  j. polskim wprowadzające dzieci w nieznany językowy świat. Starsze dzieci, młodzież na etapie poziomu A1 będą uczestniczyły w zajęciach z dorosłymi. Wszystkim uczestnikom projektu zapewnimy napoje, drobne posiłki na czas zajęć oraz niezbędne materiały do efektywnego uczestnictwa w zajęciach (odpowiadających poszczególnym grupom wiekowym).
 
b) Zapewnienie nauki dla 5 uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej Wyspa JP2 oraz Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym Wyspa JP2.
 
Dzięki temu, że Wyspa JP2 to kameralna szkoła, nastawiona na uwzględnianie i odpowiadanie na indywidualne potrzeby i uzdolnienia każdego ucznia, wiemy, że dzieci zaproszone do edukacji w tych placówkach, objęte zostaną kompleksową opieką, która jest niezbędna także (a może nawet głównie) w aspekcie psychologiczno-pedagogiczno-wychowawczym. Dzieci te będą miały także zapewnione codziennie, ciepłe 2-daniowe posiłki.
 
d) Zapewnienie doradztwa psychologicznego dla uczestników projektu ale także dla innych osób z Ukrainy potrzebujących tego rodzaju wsparcia. Czas konsultacji nie będzie kolidował z zajęciami językowymi.
 
Przy wsparciu psychologa, chcemy wzmocnić (a w wielu przypadkach także budować od nowa) poczucie własnej wartości i poczucie bezpieczeństwa u osób uciekających przed wojną.
 
e) Zapewnienie doradztwa prawnego i obywatelskiego dla uczestników projektu oraz dla innych osób z Ukrainy potrzebujących tego rodzaju wsparcia.
 
Ze względu na często bardzo skomplikowaną sytuację pobytową osób uciekających z Ukrainy np. bez dokumentów, z dokumentami niepełnymi lub zagubionymi, konieczne jest zapewnieni tym osobom profesjonalnej pomocy prawnej. Wiele pytań od uchodźców dot. także kwestii dot. legalnego zatrudnienia, ubezpieczenia i możliwości ubiegania się o dostępnie na terenie Polski świadczenia. Prawnicy, których chcemy zaprosić do współpracy do osoby z doświadczeniem zawodowym w przedmiocie prawa uchodźczego a także władające j. angielskim i/lub j. rosyjskim i/lub j. ukraińskim.
 

Miejsce realizacji projektu: siedziba Szkoły Wyspa JP2, ul. Radzymińska 118a, 03-574 Warszawa

 

Обсяг проєкту:

а) Створення мовного курсу для групи учнів та організація догляду (з елементами вивчення польської мови) для дітей, батьки яких беруть участь у мовному курсі.

 

Мовні заняття відвідуватимуть люди, які тільки починають вивчати польську мову або знають її на початковому рівні. Жінки, які мають маленьких дітей, зможуть приходити з дітьми, за якими доглядатимуть опікуни (з педагогічним досвідом) та волонтери.

У межах догляду за дітьми також проводитимуться анімації та ігри з польською мовою, які познайомлять дітей з невідомим мовним світом. Діти старшого віку, молодь на етапі рівня А1 братимуть участь у заняттях з дорослими. Ми забезпечимо всіх учасників проекту напоями, перекусами на час занять та необхідними матеріалами для ефективної участі в заняттях (відповідно до індивідуальних вікових груп).

 

б) Забезпечення освіти для 5 учнів у приватній початковій школі Wyspa JP2 та двомовній середній школі Wyspa JP2.

 

У зв’язку з тим, що Wyspa JP2 – це невелика школа, орієнтована на врахування індивідуальних потреб й талантів кожного учня, ми знаємо, що діти, запрошені на навчання до цих закладів, будуть охоплені комплексною опікою, яка необхідна також (або навіть переважно) у психолого-педагогічному та виховному аспекті. Ці діти також будуть забезпечені щоденним гарячим 2-разовим харчуванням.

 

c) Надання психологічних консультацій учасникам проєкту, а також іншим людям з України, які потребують такого виду підтримки. Тривалість консультацій не завадить мовним заняттям.

 

За підтримки психолога ми хочемо зміцнити (а в багатьох випадках і заново побудувати) самооцінку та відчуття безпеки у людей, які тікають від війни.

 

г) Надання юридичних та громадянських консультацій учасникам проєкту та іншим людям з України, які потребують такого типу підтримки.

 

У зв’язку з часто дуже складною ситуацією проживання людей, які втікають з України, наприклад, без документів, з неповними чи втраченими документами, необхідно надати цим людям професійну юридичну допомогу. Багато запитань надходить від біженців щодо легального працевлаштування, страхування та можливості подати заявку на пільги, доступні в Польщі. Юристи, яких ми хочемо запросити до співпраці, — це особи, які мають професійний досвід у сфері права біженців, а також які володіють англійською та/або російською та/або українською мовами.

 

Місце реалізації проєкту: будівля школи Wyspa JP2, вул. Радзимінська 118a, 03-574 Варшава

 

Ilość miejsc ograniczona. Projekt trwa trwa do 30.09.2022 r.

 

Kількість місць обмежена! Проєкт триватиме до 30.09.2022.